top of page

Algemene voorwaarden gehanteerd door Suiker & Anijs. 

 

Afspraken vooraf. Simpel en duidelijk. Zodat jullie weten waar jullie aan toe zijn. En ik ook. 

 

1. Definities

De fotografe: Sarah Daalman - fotograaf bij Suiker & Anijs. Gebruiker van deze algemene voorwaarden en de opdrachtnemer.

De klant: De persoon of personen met wie Suiker & Anijs een overeenkomst sluit, tevens degene(n) die deze algemene voorwaarden aanvaardt.

De opdracht: De dienst of het product dat geleverd zal worden door Suiker & Anijs, zoals overeengekomen in de overeenkomst. 

Offerte: Alle aanbiedingen die Suiker & Anijs doet aan de klant, met als doel een overeenkomst aan te gaan.

Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt door Suiker & Anijs ook elektronische communicatie toegestaan. Mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de klant. 

Annuleren: Beëindigen of ontbinden van de overeenkomst. 

 

2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen de fotografe en de klant worden aangegaan. 

2.2 Wanneer de klant voorwaarden voorstelt die afwijken van de algemene voorwaarden, dan zijn deze         alleen bindend voor de fotografe wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk door haar zijn aanvaard. 

 

3. Aanbod

3.1 De door Suiker & Anijs uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. De fotografe mag haar aanbod intrekken tot twee werkdagen na aanvaarding door de klant. 

3.2 Het aanbod in de offerte is geldig tot 14 dagen na verzending.

3.3 Wanneer de baby nog niet geboren is wordt er een globale datum afgesproken. De fotografe zal na de geboorte de definitieve datum afspreken met de klant.

 

4. Aanvaarding van de opdracht

4.1 Als er een overeenkomst is gesloten tussen de fotografe en de klant dan kan deze alleen worden gewijzigd als de fotograaf én de klant daar mee instemmen. 

4.2 Suiker & Anijs rekent na aanvaarding van de opdracht een aanbetaling van €50,-

4.3 Het voldoen van de aanbetaling wordt gezien als aanvaarding van de opdracht. 

4.4 Wanneer de klant de algemene voorwaarden aanvaardt wordt hij geacht op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden. 

 

5. Uitvoering van de opdracht

5.1 Ik, de fotografe, garandeer dat ik aanwezig ben op de afgesproken datum, tijd en plaats om de opdracht uit te voeren. Tenzij er sprake is van overmacht. Natuurlijk binnen de grenzen van mijn verplichtingen als fotograaf. 

5.2 Als ik door overmacht niet in staat ben om de opdracht uit te voeren dan zal gekeken worden naar een mogelijke nieuwe datum. 

5.3 Se stijl en de sfeer van de foto’s worden bepaald door de de fotografe. De klant kan zich niet beroepen op emotionele of financiële schade wanneer er volgens de klant beelden van momenten ontbreken. Bij het sluiten van de overeenkomst gaat de fotografe een inspanningsverplichting aan. Geen resultaatverplichting. 

5.4 De fotografe zal al het mogelijke doen om de kans op technische problemen zo klein mogelijk te houden. Suiker & Anijs is niet aansprakelijk voor schade bij technisch falen. 

5.5 De beeldselectie wordt door de fotografe gedaan. Het is voor de klant niet mogelijk om niet gebruikte/ onbewerkte beelden in te zien of op te vragen. Na levering van de opdracht worden deze ongebruikte beelden verwijderd. 

 

6. Levering

6.1 De beelden die geleverd worden blijven in eigendom van Suiker & Anijs.

6.2 Suiker & Anijs levert nooit onbewerkte beelden of RAW bestanden. Alleen de beelden die door de fotografe zijn geselecteerd en bewerkt worden geleverd. Dit omdat Suiker & Anijs een bepaalde kwaliteit wil leveren.

6.3 De foto’s worden nabewerkt en geleverd in de gebruikelijke stijl van Suiker & Anijs zoals dit ook in haar portfolio op haar website te zien is.

6.4 In de offerte staat hoeveel beelden Suiker & Anijs levert. Deze beelden worden door Suiker & Anijs geselecteerd. De klant kan de onbewerkte bestanden niet inzien om zelf een selectie te maken. 

6.5 De beelden worden geleverd in een online galerij. De klant heeft de mogelijkheid om zelf een selectie te maken uit de bewerkte beelden die in de online galerij worden aangeboden. 

6.6 De klant heeft 2 weken de tijd om een selectie te maken uit de aangeboden beelden. Als de klant na 2 weken nog geen keuze heeft gemaakt zal de fotografe zelf beelden uit de galerij uitkiezen en deze zonder watermerk leveren. De klant maakt in dit geval geen aanspraak op andere beelden dan die door de fotografe gekozen zijn. 

6.7 De (digitale) foto’s, afdrukken of albums worden pas geleverd nadat de factuur betaald is.

6.8 Digitale bestanden worden geleverd in JPEG.

6.9 De genoemde levertijden voor albums zijn geschatte levertijden, daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Suiker & Anijs is niet aansprakelijk voor vertragingen van leveringen door de leverancier. 

6.10 Suiker & Anijs bewerkt beelden op een gekalibreerd scherm. Het kan zijn dat de kleuren op een beeldscherm van de klant er anders uitzien. Suiker & Anijs gaat uit van de kleuren zoals deze op haar beeldscherm te zien zijn. 

6.11 Suiker & Anijs is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken die door de klant zijn besteld bij een andere partij. 

6.12 Het veiligstellen van de geleverde beelden is de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Wanneer de klant de beelden verliest kan hij deze tot maximaal 6 maanden na levering opnieuw opvragen bij de fotografe. 

 

7. Betaling

7.1 Suiker & Anijs stuurt een factuur aan de klant met daarop het verschuldigde bedrag.

7.2 De klant controleert de factuur op fouten voordat zij betaalt. Als de factuur betaald is wordt de factuur bindend en kan de klant geen bezwaar meer maken tegen deze factuur. 

7.3 De klant heeft een termijn van 14 dagen om de factuur te betalen. 

7.4 De gehele factuur moet voorafgaand aan de shoot voldaan zijn. 

 

8. Wijziging

8.1De definitieve datum voor de shoot wordt pas bepaald na de geboorte van de baby. 

8.2 Als de shoot vanwege dringende redenen geen doorgang kan vinden op de geplande datum, dan wordt de datum verplaatst. De klant overlegt dit eerst met Suiker & Anijs en stelt de fotografe minimaal een week van te voren op de hoogte, tenzij sprake is van overmacht. 

 

9. Annulering 

9.1 Een opdracht kan alleen schriftelijk worden geannuleerd door de klant.

9.2 Wanneer een opdracht geannuleerd wordt, wordt de aanbetaling niet teruggestort. 

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Suiker & Anijs is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is voor de klant. Tenzij er sprake is van schuld of grove opzet door de fotografe. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

10.2 Bij overmacht, zoals bijvoorbeeld diefstal of brand of technisch falen is iedere aansprakelijkheid van Suiker & Anijs uitgesloten.

 

11. Klachten 

11.1 Klachten over het door Suiker & Anijs geleverde werk moeten schriftelijk worden gemeld binnen 5 werkdagen na het ontvangen van de digitale fotobestanden. 

11.2 Klachten die na de termijn van 5 werkdagen binnen komen worden niet in behandeling genomen. 

11.3 Het indienen van een klacht zorgt er niet voor dat de betalingsverplichting van de klant komt te vervallen. 

11.4 De fotografe heeft het recht om binnen een redelijke termijn alsnog goed werk af te leveren. Tenzij dit zorgt voor onevenredige schade bij de klant. 

11.5 Producten, zoals fotoalbums, worden door Suiker & Anijs besteld en gecontroleerd. De klant komt dit product bij de fotografe ophalen, waar het product gezamenlijk nogmaals wordt gecontroleerd. Eventuele klachten over het album moeten direct en ter plekke worden gemeld. Suiker & Anijs is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het album nadat de klant dit mee heeft genomen. Klachten over de staat van het product worden niet in behandeling genomen wanneer deze pas later gemeld worden. 

11.6 Als de klant wil dat een fotoproduct na controle door Suiker & Anijs aan de klant opgestuurd wordt, dan is het risico op schade tijdens verzending voor de klant. Suiker & Anijs kan hier niet voor worden aangesproken. 

 

12. Auteursrecht 

12.1 Het eigendom van de beelden blijft bij Suiker & Anijs. 

12.2 De klant geeft toestemming aan Suiker & Anijs om de beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden op internet en in drukwerk. De klant heeft geen recht op korting, vergoeding of terugbetaling wanneer Suiker & Anijs de beelden gebruikt. 

12.3 Voor gebruik van de beelden voor promotiedoeleinden wordt geen voorafgaande toestemming aan de klant gevraagd. Deze toestemming geeft de klant door een overeenkomst met Suiker & Anijs aan te gaan, waar deze algemene voorwaarden een onderdeel van zijn. 

12.4 De klant mag de digitale bestanden gebruiken voor privédoeleinden. Wanneer de klant de beelden online wil plaatsen (bijvoorbeeld op social media) dan moet de bedrijfsnaam van Suiker & Anijs vermeld worden. 

12.5 De door Suiker & Anijs geleverde beelden mogen niet commercieel door andere bedrijven, zoals leveranciers, worden gebruikt zonder dat de fotografe daar toestemming voor heeft gegeven.

12.6 De klant mag de geleverde beelden niet op internet plaatsen in een andere bewerking. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan om de beelden te plaatsen met een filter, andere kleuren, of uitsnede.

12.7 Afwijkende afspraken over de publicatie van foto’s worden schriftelijk vastgelegd met de fotografe. 

bottom of page